List of Staff

Theoretical Department of the Institute of Electrochemistry AN USSR

 Veniamin G. Levich   Viktor A. Myamlin   Rezo R. Dogonadze 
 Valentin A. Kir’anov   Valentin S. Krylov   Yurii Ya. Gurevich 
 Yurii I. Kharkats   Anatoly A. Tchernenko   Alexander M. Kuznetsov 
 Anatol M. Brodski 

Yuri A. Chizmadgev — Frumkin Institute, Moscow
Boris M. Grafov — Frumkin Institute, Moscow
Vladislav Yu Filinovskiyi — Frumkin Institute, Moscow
Semen I. Kuchanov — Moscow University (Dept of Physics) and Nesmeyanov Institute, Moscow
Mikhail A. Vorotyntsev — Bourgogne University, Dijon
Alexey A. Kornyshev — Imperial College, London
Sergey N. Ivanov — private company
Michael I. Urbakh — Tel-Aviv University, Tel-Aviv
Yuri G. Chirkov — Frumkin Institute, Moscow
Vladislav S Markin — Texas University, SW Medical Ctr, Dallas
Vassili Ph. Pastushenko — Johannes Kepler University, Linz
Artem (Tyoma) V. Sokirko — «Unitymedia» company, Cologne
Ernst D. German — Technion, Haifa
Igor G. Medvedev — Frumkin Institute, Moscow
Leonid I. Daikhin — Tel-Aviv University, Tel-Aviv
Leonid (Len) M. Pis’men — Technion, Haifa
Vladimir V. Sokolov — Tohoku University, Sendai
V. P. Vorotilin — Applied Mechanics Institute, Moscow
Mikhail V. Vigdorovich — Tambov University, Tambov